شرایط درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بعد از صدور حکم دادگاه و قبل از قطعیت آن (رأی وحدت رویه ۸۲۳)

شرایط تخفیف مجازات محکوم علیه بعد از صدور حکم موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی و تأثیر تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی در قبول یا رد درخواست فوق

ادامه نوشته »

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی وحدت رویه ۸۲۲)

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها برابر رأی وحدت رویه شماره 822 - 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم آنی شناخته شد نه مستمر

ادامه نوشته »

فسخ معامله به علت خیار غبن افحش (رأی وحدت رویه ۸۲۱)

چنانچه در قرارداد سقوط خیار غبن فاحش شرط شود آیا اسقاط این غبن شامل خیار غبن افحش که مراتب اعلای غبن است هم می شود یا خیر؟

ادامه نوشته »

تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت در جرائم قابل گذشت (رأی وحدت رویه ۸۲۰)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

رأی وحدت رویه شماره 820 تاریخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت در جرائم قابل گذشت

ادامه نوشته »

فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی با اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی (رأی وحدت رویه ۸۱۹)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 819 - 1401/1/16 در پاسخ به پرسش آیا فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی با اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی ممکن است

ادامه نوشته »

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک مقید به تمکن مالی مدیون نیست

شعبه دادگاه

آیا شرط تمکن مالی مدیون در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک الزامی است؟

ادامه نوشته »
باز کردن چت واتساپ
ارتباط با ما
تماس با ما
بازدیدکننده محترم
برای ارتباط با مدیر سایت و انجمن‌های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین درخواست‌ را در واتسات مطرح کنید.