تخلفات انتظامی قضات
تخلفات انتظامی قضات

شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

توضیح– با توجه به پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و در پی درخواست های مکرر کاربران سایت قضاوت آنلاین و نیزکانال آن مبنی بر انتشار پستی حاوی شرایط پذیرش شکایت انتظامی از قاضی با لحاظ مقررات فعلی و آثار شکایت در پرونده دادرسی، این موارد تهیه گردید.

شاکیان محترم باید با نظر داشت آنچه به شرح آتی بیان می شود، شکایت خود را تنظیم و به یکی از مراجع ذکرشده تقدیم نمایند./ آخرین بروزرسانی ۱۷ آذر ۱۳۹۸

در صورت تغییر در شرایط فوق، پست حاضر بروزرسانی و موارد تغییر در آن اعمال می گردد.

انجمن مرتبط: تخلفات انتظامی قضات (پرسش از اعضاء و پاسخ از مدیران)

شرایط شکلی شکایت

با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ و رویه عملی دادسرای انتظامی قضات، شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱- نام، نام خانودادگی، اقامتگاه (نشانی محل سکونت یا کار)، کد ملی، کد پستی، (در صورت امکان) شماره تماس اعم از ثابت و همراه، شماره دورنگار و پست الکترونیک شخص شاکی انتظامی

۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی

تذکر: در صورتی که طرح شکایت انتظامی از طرف وکیل شاکی صورت می گیرد، حق شکایت انتظامی وکیل باید در وکالت نامه وی تصریح شده باشد.

۳- اعلام کلاسه (شماره) پرونده قضایی مورد شکایت

۴- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت

۵- مشخص کردن موارد مورد شکایت و مستند قانونی هر یک از آن‌ها

پست مرتبط: فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

شاکی باید ضمن تعیین تخلف یا تخلفات صورت گرفته قاضی از مقررات قانونی، مواد قانونی مربوط به هر تخلف از قوانین موضوعه کشوری را اعم از قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قانون آیین دادرسی مدنی در شکایت خود تصریح کند به نحوی که شکایت کلی باشد.

۶- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصاویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه، برگ اجراییه و غیره.

تذکر: سابقاً مطابق با رویه عملی، تصویر مصدق کارت ملی شاکی انتظامی نیز باید پیوست می شد، ولی در اصلاحات اخیر شرایط پذیرش شکایت انتظامی این امر نیاز نیست ولی توصیه می شود که ضمیمه شود.

۷- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت شاکی.

۸- ابطال تمبر مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شکواییه به استناد هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ که قابل تهیه از تمامی دادگستری های سراسر کشور می باشد.

ضمانت اجرای شرایط

۱- چنانچه شکایت مطروحه حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.

۲- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی قضات موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

طرق ارسال شکایت انتظامی

شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:

۱- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات

توجه- در طبقه ذکرشده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن ار کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.

۲- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی ۱۶۴۵۶۶۶۵۶۵ که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.

۳- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.

نحوه پیگیری نتیجه شکایت

۱- بعد از وصول شکایت به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت ۲۰ روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.

۲- شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفن‌های ۳۸۵۸۲۲۹۷ و ۳۸۵۸۲۲۰۷ (برای شهرستانی ها) با پیش شماره ۰۲۱ با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.

پست مرتبط: نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

کیفیت رسیدگی به شکایت

۱- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.

۲- با توجه به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.

۳- دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام، جانبداری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از شوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود

راهنما: شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

آثار سلبی شکایت انتظامی

۱- شکایت انتظامی تأثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رأی و تصمیمات اتخاذشده در آن ندارد.

۲- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تجویز اعاده دادرسی فوق العاده (خاص) موضوع ماده ۴۷۷ قانون مزبور محسوب نمی شود.

۳- شکایت انتظامی قضات از جهات رد دادرس پرونده موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۸ قانون امور حسبی و ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد آن نمی توان پرونده دادرسی را از یک قاضی اخذ و به قاضی دیگر ارجاع نمود.

بروزرسانی: به درخواست بازدیدکنندگان سایت، نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./۱۴۰۰/۳/۱۷

4.2/5 = (32 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=22547


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۹۹ دیدگاهها

 1. Avatar photo

  با سلام
  من مستاجر ملکی بودم که کار ما به شورا کشیده شد.
  قاضی پرونده، بدون در نظر گرفتن کرایه واریزی به حساب موجر، باعث کسر زیادی از پول پیش گردیده و بدون در نظر گرفتن هزینه های مصرفی و تمام مدارک در پرونده موجود هست و رای صادر کرد
  متاسفانه من وسایل رو بردم داخل کانتینر گذاشتم و خودم در خودرو هستم و هنوز هم موفق به گرفتن پول خودم نشدم و کلی به من خسارت و ضرر زد
  الان من مدارک دارم که واقعاً در حق من کوتاهی شده ولی نمی دونم کجا برم و از شانس من این روزها خیلی سرده
  با ادب و احترام

  • وکیل دادگستری

   با درود
   در صورتی که دلایل مستندی در اختیار دارید که قاضی شورای حل اختلاف مرتکب تخلف انتظامی شده است، می توانید با توجه به ماده ۳۹ قانون شوراي حل اختلاف از طریق اعلام به رئیس حوزه قضائی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف و نیز طرح شکایت به دادسرای انتظامی قضات اقدام نمایید.

 2. Avatar photo

  با درود و سلام برشما
  از این که مطالبی را بیان نموده ایده که در راستای پیشروی درست و قانونی را در بردارد و از این که زحمات بی شائبه ای را در خصوص زمان گذاری و وقت گذاشتن برای سوالات را دارید، سپاس فراوان. امیدوارم خدا گره از مشکل همه رو باز کند.

 3. Avatar photo

  باسلام
  بنده یک واحد آپارتمان در طبقه ۵ را پیش فروش خریده ام که فروشنده آن را به چند نفر دیگر فروخته
  با طرح شکایت تحویل مبیع به دادگاه حقوقی، قاضی قرار عدم استماع به دلیل تصرف غیر در ملک که یک نفر خریدار طبقه ۴ می باشد، داده است.
  آیا امکان طرح دعوی علیه قاضی مورد قبول واقع می شود.
  ممنون از راهنمایی شما

  • وکیل دادگستری

   با درود
   اول- در خصوص پذیرش دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد قرارداد پیش خرید آپارتمان در زمان قبل از تنظیم رسند رسمی انتقال مورد معامله به نام پیش خریدار، میان قضات اختلاف نظر وجود دارد. مطابق رویه ای که از قبل وجود داشته این دعوا را می پذیرند ولی به موجب رویه ای که در سنوات اخیر شکل گرفت، به استناد مواد ۲۲، ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک آن را نمی پذیرد.
   دوم- هرچند اعلام نظر در خصوص سئوال شما نیازمند ملاجظه حکم صادره است لکن به نظر می رسد، قرار عدم استماع به جهت فوق صادر شده باشد.
   سوم- با توجه به مراتب ذکرشده، تصمیم مقام قضایی نوعی برداشت قضایی بوده و تخلف محسوب نمی گردد.
   پیشنهاد می شود، علیه پیش فروشنده ملک به خود تحت عنوان «انتقال مال غیر» در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع شکایت کیفری جرم نمایید.

  • Avatar photo

   سلام و خسته نباشید
   من ۵ سال پیش از پدرم وکالت گرفتم که سهم الارث شو از برادر کلاهبردارش بگیرم.
   ارث پدری ۷ هزار متر زمین کشاورزی بود و خانه پدری وکیلم داشتم.
   ۲ سال از پرونده گذشت وکیلم گفت همه چیز به نفع منه ولی بعدش زد زیر همه چیز، بعدش من مشکوک شدم و رفتم از صفحات مهم پرونده کپی برابر اصل گرفتم و خوب مطالعه کردم و فهمیدم ۷ مورد فساد توی پرونده هست که مشخصه توی پرونده فساد شده، حتی ۷ بار برای دبیرخانه قوه قضائیه نامه نوشتم با مدارک توضیح کامل دادم اونها هم برای پیگیری بیشتر پرونده رو می فرستادن برای رئیس کل دادگستری مرکز استان محل سکونت ما که استان گیلان هست و اونها هم هر دفعه می گفتن مشکلی توی پرونده نیست.
   یک نمونه اینکه در فروش نامه ای که پدر فروخته به مادر، نوشته شده هزار و پانصد متر همون مزرعه رو مادر ۷ هزار متر فروخته به پسر چرا قاضی توجه نکرده؟
   فقط این نیست، هفت مورد دیگه هست که از چشم قاضی عمدأ جامونده بخدا به پیر به پیغمبر فساد شده نمیدونم کی فساد کرده، این نیاز به بررسی داره
   من مدرکم دارم، چرا یک نفر پاسخگو نیست.
   الان باید چیکار کنم.
   ممنون میشم راهنماییم کنید.

 4. Avatar photo
  اسماعیل سعادتی

  سلام
  کارگر من از صندوق فروشگاه دزدی می کرد که سال ۹۵ در حین ارتکاب جرم دستگیر شد و ۵ روز بازداشت بود.
  در دادگاه فقط به دو فقره به مبلغ ناچیز اقرار کرد و من نتوانستم ثابت کنم که خیلی بیشتر بوده
  به هر حال کیفرخواست صادر شد و حکم دادگاه ۲۲ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق صادر شد که دادگاه تجدید نظر ۲۰ ماه و ۴۰ ضربه را تعلیق کرد و فقط ۲ ماه و ۱۰ ضربه باقی ماند.
  قاضی اجرا ایشان را با یک نامه آزادی روانه زندان کرد و بعد آزاد شد.
  وقتی از قاضی دلیل را جویا شدم، جواب داد به تو ربطی ندارد چون جنبه عمومی حکم است.
  آیا می توان از قاضی اجرا شکایت کرد؟

 5. Avatar photo

  باسلام
  پدر بنده ۵ قلم وسایل آشپزخانه از بندر گناوه تهیه نمودن که تعزیرات بروجرد اون رو گرفت و به دادگاه فرستاد.
  ما مدارک کافی برای اثبات این جریان و شاهد و مهر مسجد محل رو ارائه دادیم اما قاضی نه تنها توجهی نکرد بلکه به پدرم تهمت قاچاق زد و نامه پرونده را تغییر داد.
  با اعتراض پدرم ایشون رو بازداشت کردن که با پرداخت ۳۵ ملیون تونستیم آزادشون کنیم.
  در پی پیگیری های ما برای پس گرفتن اجناس، ایشون با سوءاستفاده از قدرتشون، طی مشاجره ای که مادرم با مستخدم آنجا داشتن، بدون طی مراحل و بررسی مدارک، دستور بازداشت مادرم رو دادن که ایشون هم بعد از ضامن گذاشتن آزاد شدن.
  حالاً با این جریانات، ما می تونیم از قاضی بخاطر این سواستفاده از قدرتشون شکایت کنیم؟
  ایشون زندگی ما رو نابود کردن.

 6. Avatar photo

  با عرض سلام
  بنده خاوری را سال ۹۰ خریداری کردند و با حضور فروشنده به تعویض پلاک رفته و ماشین را به نام من اما بعد از گذشت ۷ سال از من شاکی شده که من ماشین را نفروخته
  در دادگاه های بدوی تمامی خواسته های خواهان مردود اعلام شد و رای به نفع من صادر شد اما در دادگاه تجدید نظر متاسفانه قاضی علی رغم توجه به ماده ۲۹ راهنمایی رانندگی، سند ماشین من را بعد از ۹ سال باطل کرد و معامله فضولی تلقین داد
  آیا می توانم از قاضی در دادگاه انتظامی شکایت کنم.
  خسارت هنگفتی خورده ام.

 7. Avatar photo

  با سلام
  در پرونده ای بر علیه وکیلی شکایت کردم و مدارک کافی هم برای اثبات اینکه ایشون از بنده وجه زیاد گرفته بود، اعم از پرینت بانکی و شهود و امضا خودش داشتم، منتها یک بازپرس که بومی هست و از قبل با بنده مشکل شخصی داشت، عهده دار پرونده شد.
  بنده از ترسم سریعاً رفتم رضایت دادم و در حکم، ایشون نوشت «بدون توجه به رضایت شاکی، با بررسی اوراق پرونده شکایت نامبرده رد می شود» و حتی بیست روز هم زمان برای اعتراض گذاشته بود و وقتی بنده به بازپرسی مراجعه کردم تا از چند اوراق پرونده به بنده فتوکپی داده شود، ایشون با بی ادبی تمام گفت، برو گم شو ما فتوکپی نمی دهیم، درحالیکه اون خانم وکیل هم از شانس بنده، داخل بازپرسی بود و این بازپرس خواست خودشو برای اون وکیل که با برادرش هم همسایه هست، نشون بده.
  خواستم سوال کنم، بنده چه جور می توانم از بازپرس فوق شکایت کنم؟

 8. Avatar photo

  سلام
  به یک آقای قاضی جنسی فروختم که بعد از تحویل گفت، جنس گران دادی و هی ازم مقداری می گیره، کلی هم ضرر کردم.
  کارشناسی هم بشه، جنس من قیمتش هم کِنی بود که داده بودم.
  الان هی چپ و راست پیام می ده، پول می خواد و تهدیدم می کنه پدر تو در می ارم.
  تا الان بیشتر نصف پول جنس رو با بدبختی بهش پس دادم ولی دست برنمی داره، چون می ترسم علیه من کاری کنه و خانوادم به مشکل بخورن.
  بگید چکار کنم؟

 9. Avatar photo

  سلام و ادب
  من شاکی یه پرونده کیفری هستم.
  چند نفر شبانه به من حمله کردند و ضرب و جرح نمودند. صورتجلسه پلیس صورت گرفت. پزشکی قانون هم رفتم و میزان ضرب و جرح مشخص شد.
  دادیار پرونده هم دستور تحقیقات داد که صحت حادثه تایید شد اما متاسفانه دادیار مربوطه بخاطر نبود مدارک کافی بدون احضار متهمین، منع تعقیب زد.
  من برای کشف موضوع با مراجعه به شعبه درخواست مطالعه پرونده رو کردم که منشی و دادیار با بدرفتاری به من گفتند که حق مطالعه پرونده رو ندارم!
  من قوانین رو بهشون گوشزد کردم که دادیار به من گفت میدم بازداشتت میکنن… منم بهش گفتم مجرم رو میبرن بازداشت نه شاکی و گفتم شما حامی مظلوم هستید یا اوباش…
  بعد گفتن این حرف دستور بازداشت برای من صادر کرد اما خب من مقاومت کردم ولی بزور منو بازداشت کردند.
  حالا هم علیه من پرونده کیفری توهین، اخلال در نظم و تمرد از دستور طرح کردند و قاضی همکارشون هم یه رای محکومیت مالی بدل از زندان برای من صادر کردند.
  لطفاً راهنمایی بفرمایید که چجور می تونم از اون دادیار شکایت کیفری کنم؟
  من میدونم که جرایم ایشون چیه … سلب حقوق شاکی برای منع مطالعه پرونده. هتک حرمت شاکی. بازداشت غیر قانونی و البته تهمت هایی که بمن زده برا رسیدن به مقصود خودش
  لطفا بگید جرایم کیفری همون تخلفات انتظامی هستن؟
  تفاوت شکایت و مرجع صالح کدام نهاد هست؟

 10. Avatar photo

  در یک پرونده، فردی بابت ۵ فقره چک از یک شرکت، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شکایت کرده است.
  یکی از این چک ها، چک شخصی فرد مدیر عامل بوده و قاضی بدون توجه به موضوع، حکم خود را بدون جدا کردن این چک از سایر چک ها، رای خود را برای تمامی خواندگان صادر کرده و علیرغم اعتراض به حکم اولیه، رای نهایی صادر شده است.
  آیا برای دادخواهی از این اشتباه می توان از قاضی در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد؟

 11. Avatar photo

  با سلام
  من خونه خودم و فروختم، سند خونه من بازداشت شعبه بازپرسی برای زنداتی بود.
  بعد معامله طرف شکایت کیفری کرد یه سال حبس بهم دادن خونه رو ازم گرفتن
  وکیل من اعمال ماده ۵۶ کرد ماده ای که قانونیه قاضی اهمیت نداد و در یه پرونده عین پرونده من قاضی اعمال ماده ۵۶ رو قبول کرده.
  خداییش این چه قانونیه باید پیش کدام خدابریم که ظلم نبینیم.
  ممنون

  • وکیل دادگستری

   با درود
   ماده ۵۶ از کدام قانون استناد شد؟

  • Avatar photo

   با سلام
   هر چند بنده ندرتاً در سایت ها کامنتت می گذارم اما چون عنوان پست و محتوای آن بسیار مفید بود، ناگزیر شدم.
   در بخش دیدگاه سئوال و جوابی که مطرح شده نیز خیلی به درک مطلب کمک می کند.
   بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از همه مسئولین سایت قضاوت آنلاین به ویژه آقای علیرضا مرادی اعلام می کنم.
   همگی سربلند باشید و بتوانید خدمات بیشتری به بازدیدکنندگان ارائه کنید.

 12. Avatar photo
  روح الله رجب زاده

  با سلام
  پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» بسیار مفید و بدرد بخور تهیه شد.
  پرسش و پاسخ هایی که در زیر آن مطرح شده، نشان می دهد چقدر برای جواب دادن سئوالات وقت صرف شد و زحمت کشیده شدند.
  مطالب مرتبط خیلی بجا و درست در داخل پست لینک داده شد و مانند برخی دیگر سایت ها، حتی یک مورد لینک دادن بی ربط ندیدم.
  اگر شخصی بخواهد اطلاعاتی در خصوص شکایت انتظامی بدست آورد، همین پست با لینک هایی که معرفی کرد، اطلاعات مورد نیازش را تأمین می کند.
  قبلاً یکی از دوستان سایت قضاوت آنلاین را به من معرفی کردن و از آن تعریف نمودن اما تا قبل از مراجعه خودم فکر می کردم مانند دیگر سایت های حقوقی است ولی وقتی چند بار برای نیاز حقوقی خود و یکی از اقوام به سایت مراجعه کردم و از مطالب مفید آن استفاده کردم، دیدم که دوستم بی جهت از آن تعریف نمی کرد و به همین جهت مطالب سایت را همیشه تعقیب می کنم و دیگران نیز معرفی می کنم.
  جا دارد که از آقای مرادی و همه عزیزان سایت قضاوت آنلاین و مدیران انجمن آن که وقت گرانبهاء و تجربه های ارزشمند خود را به رایگان در اختیار بازدیدکنندگانی چون من قرار می دهند، تا مشکل افرادی امثال من حل شود، صمیمانه قدردانی و تشکر ویژه کنم.
  همیشه موفق باشید.