شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

شرط رسیدگی توأمان به طرح شده خارج از موعد مقرر با دعوای اصلی

دعوای مرتبط اعم از دعاوی طاری است و برای رسیدگی توأمان به آن با دعوای اصلی، ضرورتی به وجود منشاء واحد میان دو دعوا نیست

 چکیده: چنانچه دعوای متقابل خارج از جلسه اول دادرسی اقامه‌شده باشد اما با دعوای اصلی مرتبط باشد، هرچند دادگاه نمی‌تواند به دعوای مذکور تحت عنوان تقابل رسیدگی کند، لیکن به جهت وجود ارتباط میان دعواها باید قرار رسیدگی توأمان صادر کند.

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۷۶
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
مرجع صدور:  شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست خواهان‌ها آقایان و خانم‌ها ح. ب.، ص.، س.، م. شهرت‌شان س. با وکالت م.ض. و چ. م.، غ.ل.، ف.م.، ش.م. به‌طرفیت کشاورزان قریه چالسبار و آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع خواندگان از حدود ۴ الی ۵ هکتار اراضی تحت مالکیت موکلین واقع در قریه کمری پلاک ۳۰ مکرر بخش دو چابلق به انضمام کلیه خسارات وارده دادرسی فعلاً مقوم به پنجاه و یک‌میلیون ریال این دادخواست با وکالت خانم الف.ز. تقدیم شده است. این دادخواست در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ص ۱۰ به شعبه دوم حقوقی ازنا ارجاع شده است. مشروحه دادخواست خواهان به اشعار عبارت است از آنکه طبق سوابق ثبتی و تحدید حدود سال ۱۳۱۲ حدفاصل روستاهای کمری و چالسبار از یال کوه‌ها و تپه‌ها یا به‌اصطلاح آب‌اشکن تپه‌ها می‌باشد به‌طوری‌که حد جنوب قریه کمری به حد شمال قریه چالسبار به حد جنوب قریه کمری محدود است مرز بین دو روستا یال کوه‌ها و آبریز تپه‌ها می‌باشد بدین معنی که آبریز سمت قریه کمری متعلق به ملک قریه کمری و آبریز سمت قریه چالسبار متعلق به ملک قریه چالسبار می‌باشد لیکن در هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار که بعد از تحدید حدود ترسیم گردیده مرز بین روستاهای چالسبار و کمری یال و آبریز ماهورها عنوان و تپه ماهور منتهی به رودخانه چالسبار جزء اراضی قریه چالسبار منظور گردیده، در حالی که صورت‌مجلس تحدید حدود مرز بین دو روستا آبریز تپه‌های مذکور می‌باشد. مع‌الوصف تضادی که میان تحدید حدود و ترسیم نقشه دو قراء مذکور وجود دارد موجب بروز مشکلات عدیده‌ای گردیده به‌گونه‌ای که بخشی از اراضی تحت مالکیت موکلین (مطابق با تحدید حدود) مورد تجاوز خواندگان (به پیروی از نقشه ترسیمی) قرارگرفته است با عنایت به تحدید حدود به‌عمل‌آمده مطابق با موازین قانونی صورت پذیرفته و برای تمامی اشخاص لازم‌الرعایه می‌باشد و اسناد ثبتی می‌بایست بر اساس مشخصات تعیین‌شده در تحدید حدود صادر گردد به استناد ماده ۶۸ آیین‌نامه قانون ثبت ۸/۱۱/۱۳۸۰ که بیانگر تقدیم تحدید حدود بر نقشه ثبتی است از دادگاه محترم صدور حکم نسبت به خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت (خواهان‌ها) موکلین درخواست می‌شود (سمت وکیل خواهان‌ها در قرارداد وکالت ص ۹ [شماره] ۰۲۵۴۳۸ سری ج ۱ مرقوم شده موکلین (ح.ب. و خانم ص.، س.، م. همگی س. با وکالت م.ض. و آقایان چ.م.، غ.ل.، ف.م.، ش.م.) در سند وکالت رسمی (وکالت مدنی) شماره ۱۶۰۶۵۲ مورخ ۱۷/۶/۸۹ (تفویض وکالت) دفتر . . . ازنا آقای ح.ب. کلیه اختیارات قانونی مندرج در سند وکالت ۲۸۱۶۶ مورخ ۶/۳/۱۳۸۹ دفتر . . . تهران را بدون حق فروش به آقای م.ض. تفویض نموده است ص ۷ (وکالت اولیه مشاهده نگردید) وکالت رسمی مدنی دیگر در طرف شماره . . . تهران که شماره سند در حین کپی اخذ تصویر نشده مع‌هذا خانم وکیل گواهی کپی با اصل برابر است را ممهور نموده‌اند ص ۸ در پرونده که شماره مسلسل شهری ورقه عبارت است از ۰۳۰۲۵۱۷ ض/۸۸ که اختصاصی (۱-۸۴) ت که (۱۸) است. در این سند موکلین خانم‌ها ص.س. امامی اصالتاً و به وکالت از خانم س.س. طبق وکالت‌نامه ۱۷۰۱۱ دفتر . . . تهران و خانم م. س. به آقای م.ض. وکالت با حق توکیل به غیر بدون حق نقل‌وانتقال و فروش با مراجعه به مراجع قضایی وکالت اعطاء شده است ص ۸) لکن سند وکالت (شخص اصیل موصوف خانم س.س. مشاهده نگردید)ژ

بیشتر بخوانیدطرح دعوای متقابل در خارج از مهلت قانونی مانع رسیدگی آن به عنوان دعوای مستقل نیست

دادرس دادگاه در ذیل ورقه دادخواست مرقوم نموده (وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خواندگان ابلاغ ضمناً بر اساس ماده ۷۴ آیین دادرسی مدنی با توجه به غیر محصور بودن کشاورزان قریه چالسبار، مفاد دادخواست با هزینه خواهان آگهی شود ضمناً مالکیت خواهان‌ها در قریه کمری از اداره ثبت و قیمت منطقه‌ای از دارایی استعلام شود (ص ۱۰)

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=27076


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن