نظریات مشورتی در جرایم جعل و استفاده از سند مجعول

نطریات مشورتی اداره حقوقی در مسایل و موضوعات حقوق اداری در این بخش قرار دارند.

حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مهمترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی و یا اسناد عادی تصدیق شده و نشده جرم و قابل مجازات است یا خیر؟

بیشتر بخوانید »