نظریات مشورتی در جرایم جعل و استفاده از سند مجعول

نطریات مشورتی اداره حقوقی در مسایل و موضوعات حقوق اداری در این بخش قرار دارند.

تعریف مسئول دولتی و مأمور رسمی و تفاوت آن ها (نظریه مشورتی ۲۹۷)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا سردفتران، دفتریاران، اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی مسئول دولتی یا مأمور رسمی هستند؟

بیشتر بخوانید »

حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مهمترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی و یا اسناد عادی تصدیق شده و نشده جرم و قابل مجازات است یا خیر؟

بیشتر بخوانید »